"Teprve když víme, že existuje slepota, činí nás to vidomými"

Hans von Foerster

Finanční svoboda pro osoby se zrakovým postižením zodpovědně

Logo projektu OPZ

 

Tisková zpráva o zahájení projektu

Zahájení realizace projektu OPZ

TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. zahájilo dne 1. 9. 2016 realizaci projektu „Finanční svoboda pro osoby se zrakovým postižením zodpovědně, č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001017. Doba, po kterou bude projekt realizován, jsou 3 roky, a to v rozmezí od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2019.

Hlavním důvodem k realizaci projektu a který si projekt dal za cíl vyřešit, je pomoci vyřešit častou neschopnost osob se zrakovým postižením samostatně, efektivně a zodpovědně řešit situace spojené s hospodařením s vlastními finančními prostředky. Tento stav vede u cílové skupiny k velmi nestabilním stavům v rodinných či osobních rozpočtech, vzniku dluhů, ovlivňuje negativně i přijetí do zaměstnání, kde se jistá míra schopnosti odhadnout reálné náklady často očekává (např. administrativa, kde jsou osoby se zrakovým postižením často zaměstnány), apod.

Tento stav byl identifikován díky intenzivní individuální práci s cílovou skupinou v minulých projektech zaměřených na pracovní uplatnění, kde se prokázalo, že neschopnost správně hospodařit s vlastními finančními prostředky je častým důvodem odchodu z nově získaného zaměstnání, ale i z ostatní sociální práce s klienty, kdy se čím dále, tím častěji začaly objevovat otázky týkající se bezradnosti cílové skupiny v oblasti hospodaření s finančními prostředky tak, aby byli schopni pokrýt své náklady, rozložit finanční prostředky rovnoměrně, aby vyšel měsíční rozpočet, zvládnout negativní vlivy rodiny na osobní příjmy (důchod, příspěvky na péči, apod.) nebo vůbec pochopit, proč se nacházejí v dluzích, resp. jak je možné, že jsou nuceni stále si půjčovat.

Hlavním cílem projektu je podpora samostatného, efektivního a zodpovědného hospodaření s finančními prostředky tak, aby vedlo ke stabilizaci osobních a rodinných rozpočtů a vyřešení dluhů u účastníků projektu.

Aby došlo ke splnění stanovených cílů, bude v rámci projektu realizováno 6 základních klíčových aktivit:

 1. Situační diagnostika
  Díky této aktivitě bude možné jednoznačně a v detailech identifikovat míru a strukturu podpory v ostatních klíčových aktivitách. Hlavním dopadem ovšem bude zvědomění si nepříznivé situace a potřeb cílové skupiny v detailech jak v oblasti schopností a dovedností hospodaření s penězi a předcházení zadluženosti, tak v oblasti sebeprosazení samostatného finančního hospodaření či vnímání hodnot s tím spjatých.
 2. Kurzy finanční gramotnosti
  Klíčová aktivita je zaměřená na zlepšení orientace a posílení schopností a dovedností v oblasti samostatného a zodpovědného hospodaření s finančními prostředky a na získání schopností a dovednosti potřebných k prevenci vzniku dluhů či na řešení již vzniklých dluhů či dluhových pastí u účastníků projektu. Realizace klíčové aktivity vyplývá z definování obecné potřeby cílové skupiny vzdělávat se v oblasti finanční gramotnosti, respektive získání nástrojů pro efektivní a samostatné hospodaření s vlastními finančními prostředky.
 3. Podpůrný program
  Aktivita přímo navazuje na Klíčovou aktivitu Situační diagnostika, a to zejména na definované potřeby v diagnostice sebeprosazení a hodnot v hospodaření s finančními prostředky. Jedním z klíčových faktorů ovlivňujících efektivní, samostatné a zodpovědné hospodaření s finančními prostředky u osob se zrakovým postižením jsou tzv. psychosociální vlivy související s postižením a podmíněnými vazbami v rodině či mezi přáteli a také případnou zadlužeností. Proto bude realizován podpůrný program, který bude řešit 3 roviny podpory:
  1. Psychologické poradenství v oblasti samostatného hospodaření s financemi.
  2. Právní poradenství v té samé oblasti a při řešení dluhů (zajišťuje právník).
  3. Workshopy na témata nepřímo ovlivňující samostatné a zodpovědné hospodaření s finančními prostředky.
 4. Shareclub
  Shareclub se zaměřuje na možnost účastníků projektu mít prostor ke sdílení postupů a řešení konkrétních situací v rámci oddlužování se či při samostatném a zodpovědném hospodaření s finančními prostředky. Zároveň poskytne zázemí pro zpracování vlastních dat a jejich bezpečné ukládání s podporou konzultanta či nepřetržitou možnost nahlédnutí do svého portfolia, které zde bude uchováváno dle pravidel o ochraně osobních údajů. Především však poskytne prostor pro nácvik a udržování správných návyků a dovedností a v neposlední řadě prostor pro konzultace s odborníky z oblasti financí.
 5. Virtuální program
  Virtuální program je naprostá novinka pro cílovou skupinu, která jim umožní prožít nový způsob samostatného a zodpovědného hospodaření s vlastními finančními prostředky ve virtuálním režimu s virtuálními finančními prostředky, tzn. bez rizika ztrát. Účastníci aktivity projdou simulovaným hospodařením s virtuálním rozpočtem, kde budou vystaveni skutečným událostem, jako v reálném životě, ale bez rizika ohrožení, když udělají chybu. Důraz bude kladen na situace, které jsou pro konkrétního účastníka klíčové (např. řešení zadlužení, vliv rodiny, využití nových nástrojů hospodaření, apod.). Současně budou do virtuálního programu zapojeni externí finanční poradci, kteří budou jednotlivé kroky účastníků vyhodnocovat a doporučovat jim v čem se mohou ještě zlepšit.
 6. Pilotní program
  Jedná se o aktivitu, která bude zaměřená na aplikaci nově naučených nástrojů hospodaření s finančními prostředky či na plnění konkrétních plánů řešení aktuálních situací psychosociálního či právního charakteru v této oblasti (Klíčová aktivita Podpůrný program). Hlavní činností bude aplikovat naučené nástroje či postu hospodaření s finančními prostředky zcela samostatně a zodpovědně bez nezdravých vlivů okolí. Aktivita je také indikátorem naplnění hlavního cíle projektu, aby účastníci projektu začali zcela samostatně, efektivně a zodpovědně hospodařit s vlastními finančními prostředky s využitím nových znalostí, schopností a dovedností či plánů. Sem může spadat i řešení zadluženosti novou, informovanou cestou. Každý účastník klíčové aktivity získá také nepřetržitou podporu metodika a konzultantů formou konzultací a podpory na telefonu při samotné aplikaci.

Mgr. Iveta Bělovová Dolejší, manažerka projektu OPZ
Bc. Monika Havlíková, DiS., metodik projektu OPZ

Jihlava, 1. září 2016

 

Základní informace o projektu

 

Harmonogram projektu

 

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je podpora samostatného, efektivního a zodpovědného hospodaření s finančními prostředky tak, aby vedlo ke stabilizaci osobních a rodinných rozpočtů a vyřešení dluhů u osob se zrakovým postižením.

 

Cílová skupina projektu

Osoby se zrakovým postižením z Kraje Vysočina ve věku od 18 do 65 let.

 

Projekt je zaměřen na téma

 

Do projektu se zapojí odborníci z oblasti

 

Realizační tým projektu

 

Fotogalerie

 

Publicita