"Teprve když víme, že existuje slepota, činí nás to vidomými"

Hans von Foerster

Odborné sociální poradenství

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK SLUŽBY ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

1. CÍLE, POSLÁNÍ A PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
Poslání organizace:
Posláním organizace TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. je pomáhat nevidomým a slabozrakým občanům Kraje Vysočina, dosáhnout maximální možné míry samostatnosti a zvyšování kvality jejich života, a zvyšovat informovanost veřejnosti o problematice zrakově postižených.
... celé znění veřejného závazku si stáhněte tady.

 

POMŮŽEME PŘEDEVŠÍM V TĚCHTO PRAKTICKÝCH ZÁLEŽITOSTECH:

 

KAPACITA SLUŽBY

je nastavena jako okamžitá kapacita služby (počet klientů, kterým můžeme v daný okamžik současně poskytnout službu).

 

FORMA A ROZSAH SLUŽBY:

Sociální poradenství je poskytováno s ohledem na potřeby osob se zrakovým postižením, a to ambulantní či terénní formou.

Sociální poradenství je uskutečňováno nejčastěji formou individuální konzultace uživatelů s pracovníky TyfloCentra Jihlava, o. p. s., nebo také telefonicky či písemně, a to prostřednictvím elektronické pošty či komunikačních programů Skype, apod.

 

POSKYTOVANÉ PORADENSTVÍ MŮŽE BÝT ZÁKLADNÍ, NEBO ODBORNÉ A ZAHRNUJE ZEJMÉNA TYTO OBLASTI:

Uživatel má právo požadovat od poskytovatele kterýkoliv úkon z těchto základních činností při poskytování sociálního poradenství § 3 a § 4 vyhlášky 505/2006 Sb.:

 

Základní sociální poradenství

Základní sociální poradenství se při poskytování sociálních služeb zajišťuje v rozsahu těchto úkonů:

 1. poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby,
 2. poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče,
 3. poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě,
 4. poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

 

Odborné sociální poradenství

Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - zprostředkování navazujících služeb,
 2. sociálně terapeutické činnosti - poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání; tato základní činnost může být zajišťována poskytováním poradenství alespoň ve 2 z těchto oblastí,
 3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
  2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Odborné sociální poradenství (§ 37 zákona o sociálních službách) : sociálně - právní poradenství (v oblasti invalidního důchodů, průkazek ZTP a ZTP/P, sociálních dávek pro lidi se zrakovým postižením aj.), poradenství v oblasti života lidí se zrakovým postižením, poradenství o kompenzačních pomůckách včetně půjčovny kompenzačních pomůcek.