"Teprve když víme, že existuje slepota, činí nás to vidomými"

Hans von Foerster

Průvodcovské a předčitatelské služby

Veřejný závazek průvodcovských a předčitatelských služeb

1. CÍLE, POSLÁNÍ A PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
Poslání organizace:
Posláním organizace TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. je pomáhat nevidomým a slabozrakým občanům Kraje Vysočina, dosáhnout maximální možné míry samostatnosti a zvyšování kvality jejich života, a zvyšovat informovanost veřejnosti o problematice zrakově postižených.
... celé znění veřejného závazku si stáhněte tady.

 

Poslání poskytované služby

Posláním průvodcovských a předčitatelských služeb je pomoci uživatelům osobně si vyřídit své záležitosti prostřednictvím profesionálního průvodce, zprostředkovat jim kontakt se společenským prostředím, podpořit je při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

 

Obsah a forma poskytované služby

Průvodcovské a předčitatelské služby poskytujeme uživatelům terénní formou po individuální domluvě v pracovní dny.

 

Cíle poskytované služby

Cíle služby průvodcovských a předčitatelských služeb pro osoby se zrakovým postižením:

 

Cena služby

Průvodcovské a předčitatelské služeby, poskytované dle §42 zákona č. 108/2006 Sb., jsou dle §75, odstavce 1, písmena d), zákona č. 108/2006 Sb. jsou poskytovány za úhradu. Cena je stanovena dle §8, odstavce 2 vyhlášky č. 505/2006 za skutečně spotřebovaný čas nutný k realizaci služby. Od 1.7.2018 navyšujeme platbu za službu, a to následovně:

 

Forma úhrady služby

Hotovostní platba - probíhá ihned po skončení služby. Průvodce spočítá uživateli služby reálnou dobu doprovodu a vydá mu pokladní doklad na příslušnou částku.

Bezhotovostní platba (nově) - pravidelné a předvídatelné doprovody u uživatelů, kteří tuto možnost mají uvedenou přímo ve smlouvě o PPS.

Pokud uživatel služby není schopen uhradit poplatek za poskytnutou službu ihned po ukončení služby v hotovosti, je povinen tuto úhradu provést do konce pracovního měsíce na pracovišti TyfloCentra Jihlava, o. p. s., a to v hotovosti či bankovním převodem nebo poštovní složenkou.

 

Ceník dalších služeb pro uživatele TyfloCentra Jihlava, o. p. s.