"Teprve když víme, že existuje slepota, činí nás to vidomými"

Hans von Foerster

Sociální rehabilitace

Logo projektu

 

Veřejný závazek služby sociální rehabilitace

1. CÍLE, POSLÁNÍ A PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
Poslání organizace:
Posláním organizace TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. je pomáhat nevidomým a slabozrakým občanům Kraje Vysočina, dosáhnout maximální možné míry samostatnosti a zvyšování kvality jejich života, a zvyšovat informovanost veřejnosti o problematice zrakově postižených.
... celé znění veřejného závazku si stáhněte tady.

 

O službě:

Přestavení funkcí telefonu BlindShell uživateli

Registrovaná sociální služba sociální rehabilitace je hrazena z projektu Kraje Vysočina: Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI., registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010486. Tento projekt plynně navazuje na předchozí projekt IP IV.

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Služba podporuje upevňování dovedností a návyků v různých sociálních situacích uživatele.

Cílem sociální rehabilitace je komplexně podporovat uživatele služby k dosažení co nejvyšší možné úrovně soběstačnosti v pracovních a sociálních návycích a dovednostech, a upevňovat jejich dovednosti a návyky v návaznosti na různé sociální situace uživatele se zrakovým postižením.

 

Dílčí cíle:

 

Služba je poskytovaná formou terénních nebo ambulantních služeb obsahuje tyto základní činnosti:

Základní činnosti při poskytování sociální rehabilitace se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 

 1. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:
  1. nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů (plánování denních aktivit uživatele, naučit klienta základním dovednostem v obsluze běžných spotřebičů, psaní na klávesnici 10-ti prsty, práci s PC a dalšími kompenzačními pomůckami, drobné údržbářské práce, péče o vlastní osobu)
  2. Nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování
  3. Nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti
  4. Nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru (upevňování dovedností a návyků v různých společenských situacích)
  5. nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, (například nácvik a upevňování dovednosti vlastnoručního podpisu uživatele, telefonování)
 2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovody uživatelů, nácvik sociálních dovedností s důrazem na společenské situace, nácvik čtení v Braillově písmu a psaní na Pichtově psacím stroji, nácvik schopností využívat dopravní prostředky)
  1. Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět
  2. Nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky
  3. Nácvik chování v různých společenských situacích (osobní kultura uživatele)
  4. Nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi
 3. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  1. Upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (podpora pracovního uplatnění, vyhledávání vhodných pracovních míst, individuální práce zaměřená na podporu pracovních návyků a nalezení a udržení pracovního místa, pomoc při řešení nepříznivé sociální situace)
  1. Podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
  2. Informační servis a zprostředkovávání služeb (poradenství a podpora při získávání kompenzačních pomůcek, jednání a kontakt uživatele s jinými institucemi a úřady)

 

Časové intervaly poskytování sociální rehabilitace:

Časové intervaly poskytování sociální rehabilitace
denambulantníterénní
PO8:00-12:00 
ÚT 12:00-16:00
ST8:00-12:0012:00-16:00
ČT 12:00-16:00
8:00-12:00