"Teprve když víme, že existuje slepota, činí nás to vidomými"

Hans von Foerster

Sociální rehabilitace

Veřejný závazek služby sociální rehabilitace

1. CÍLE, POSLÁNÍ A PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
Poslání organizace:
Posláním organizace TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. je pomáhat nevidomým a slabozrakým občanům Kraje Vysočina, dosáhnout maximální možné míry samostatnosti a zvyšování kvality jejich života, a zvyšovat informovanost veřejnosti o problematice zrakově postižených.
... Veřejný závazek služby ke stáhnutí….

 

O službě:

Přestavení funkcí telefonu BlindShell uživateli

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Služba podporuje upevňování dovedností a návyků v různých sociálních situacích uživatele.

V rámci sociální rehabilitace nabízíme vzdělávací a volnočasové aktivity v prostorách organizace TyfloCentra Jihlava a v přirozeném prostředí uživatele.

Cílem sociální rehabilitace je komplexně podporovat uživatele služby k dosažení co nejvyšší možné úrovně soběstačnosti v pracovních a sociálních návycích a dovednostech, a upevňovat jejich dovednosti a návyky v návaznosti na různé sociální situace uživatele se zrakovým postižením. Rovněž tak zapojení do společnosti a zmírňování izolovanosti a osamělosti, zvýšení počtu kontaktů se sociálním prostředím.

 

Vzdělávací aktivity

Volnočasové aktivity

 

Na všech zmíněných volnočasových aktivitách navazují uživatelé služby s podobně zdravotně znevýhodněnými občany kontakty, přátelství, procvičují komunikaci, vyměňují si zkušenosti a poskytují rady, jak optimálně zvládnout život s handicapem, a mohou si tak být i vzájemnou oporou. Všechny činnosti poskytované v rámci sociální rehabilitace neslouží pouze ke společenskému setkávání, ale vedou též k procvičování sebeobsluhy, zlepšování samostatné orientace a zvyšování samostatnosti.

Dílčí cíle:

 

Služba je poskytovaná formou terénních nebo ambulantních služeb obsahuje tyto základní činnosti:

Základní činnosti při poskytování sociální rehabilitace se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 

 1. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:
  1. nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů (plánování denních aktivit uživatele, naučit klienta základním dovednostem v obsluze běžných spotřebičů, psaní na klávesnici 10-ti prsty, práci s PC a dalšími kompenzačními pomůckami, drobné údržbářské práce, péče o vlastní osobu)
  2. Nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování
  3. Nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti
  4. Nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru (upevňování dovedností a návyků v různých společenských situacích)
  5. nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, (například nácvik a upevňování dovednosti vlastnoručního podpisu uživatele, telefonování)
 2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovody uživatelů, nácvik sociálních dovedností s důrazem na společenské situace, nácvik čtení v Braillově písmu a psaní na Pichtově psacím stroji, nácvik schopností využívat dopravní prostředky)
  1. Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět
  2. Nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky
  3. Nácvik chování v různých společenských situacích (osobní kultura uživatele)
  4. Nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi
 3. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  1. Upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (podpora pracovního uplatnění, vyhledávání vhodných pracovních míst, individuální práce zaměřená na podporu pracovních návyků a nalezení a udržení pracovního místa, pomoc při řešení nepříznivé sociální situace)
  1. Podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
  2. Informační servis a zprostředkovávání služeb (poradenství a podpora při získávání kompenzačních pomůcek, jednání a kontakt uživatele s jinými institucemi a úřady)

 

Časové intervaly poskytování sociální rehabilitace:

Časové intervaly poskytování sociální rehabilitace
Den Ambulantní Terénní
PO 8:00 - 10:00, 12:00 - 14:00 10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00
ÚT 8:00 - 12:00 10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00
ST12:00 – 16:008:00 – 10:00
ČT8:00 – 10:0010:00 – 12:00, 14:00 – 16:00
8:00 – 12:0012:00 – 14:00