"Teprve když víme, že existuje slepota, činí nás to vidomými"

Hans von Foerster

Naše registrované sociální služby podporuje Kraj Vysočina   Logo Kraje Vysočina

Náhled do registru poskytovatelů sociálních služeb

Odborné sociální poradenství

Posláním sociálního poradenství je poskytovat uživatelům TyfloCentra Jihlava, o. p. s., jejich rodinným příslušníkům nebo přátelům, organizacím a veřejnosti potřebné informace, které přispívají řešit problémy a otázky spojené s problematikou zrakového postižení.

Detail služby

Průvodcovská a předčitatelská služba

Posláním průvodcovské a předčitatelské služby je zprostředkovat osobám se zrakovým postižením kontakt se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Detail služby

Osvětová činnost

Cílem osvětových přednášek je seznámit širokou veřejnost se světem nevidomých a slabozrakých lidí. Aby veřejnost věděla, jak se k nevidomým lidem chovat, jak s nimi komunikovat a jak jim nabídnout a následně poskytnou pomoc. Je důležité, aby si veřejnost uvědomila, že existují i nevidomí lidé, kteří sice nevidí, ale jsou to lidé stejně jako oni. Především jde o odbourání předsudků a různých mýtů, které se vyskytují mezi vidoucími.

Detail služby

Sociálně aktivizační služby

Posláním sociálně aktivizační služby je poskytovat aktivity vedoucí ke smysluplnému vyplnění volného času, rozvoji dovedností, získání nových vědomostí a celkové aktivizaci uživatelů služeb.

Detail služby

Odborná praxe

Máte zájem o odbornou praxi v naší organizaci?

Detail služby

Dlouhodobá dobrovolnická činnost

TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. získalo akreditaci Ministerstva vnitra ČR v oblasti dobrovolnické služby Č.j.: MV- 166463-4/OBP-2015

Detail služby

Sociální rehabilitace

Posláním služby sociální rehabilitace TyfloCentra Jihlava, o. p. s. je podporovat osoby s těžkým zrakovým postižením z Kraje Vysočina k získání dovedností a upevňování přirozených a získaných dovedností a návyků umožňujících plnohodnotný samostatný život a uplatnění ve společnosti. Sociální rehabilitaci poskytujeme terénní a ambulantní formou.

Detail služby

Seznam kompenzačních pomůcek

Nabízíme Vám vybrané kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým postižením, které si můžete v TyfloCentru Jihlava, o. p. s. prohlédnout, vyzkoušet a některé i vypůjčit.

Detail služby

Seznam odborné literatury

Níže můžete vidět seznam odborné literatury, která se nachází u nás v TyfloCentru Jihlava, o. p. s. Odbornou literaturu si u nás můžete prohlédnout nebo po domluvě je možné si některou odbornou literaturu zapůjčit.

Detail služby